Quy định

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản buộc ràng bạn khi sử dụng các nhà cung cấp. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các nhà cung cấp. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website chúng tôi và sử dụng các nhà sản xuất, Bạn đồng ý bị buộc ràng với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Quy định chung

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc đề xuất của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các nhà cung cấp hoặc thông báo do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các nhà cung cấp của Bạn.

Quy định sử dụng

Chúng tôi giữ quyền đổi thay và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự đổi thay và/hoặc sửa đổi tương tự sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website chúng tôi. Nếu Bạn tiếp diễn truy cập chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã bằng lòng và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Khi sử dụng nhà sản xuất của chúng tôi, bạn còn bị ràng bắt buộc chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định tuân thủ quy định của luật pháp

Quy định về tài khoản

Chúng tôi phân phối các dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của Website chúng tôi diễn ra từ Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, tuyển lựa nhà cung cấp cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng nhà sản xuất của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu cẩn thận và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản được đăng trên Website chúng tôi của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”). Bằng việc Bạn công nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website chúng tôi, Bạn đã bằng lòng bị buộc ràng thực hành đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi luôn đổi thay và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng nhà cung cấp với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện lợi và hiệu quả khi Bạn sử dụng các nhà sản xuất cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi sản xuất các dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông tin tới Bạn đối với bất kỳ sự đổi thay và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng nhà sản xuất. Những sự đổi thay và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website chúng tôi. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các nhà cung cấp sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các đổi thay và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên Website chúng tôi và địa chỉ với viên chức tương trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ mới nhất.

Giới hạn nghĩa vụ

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng sản xuất các nhà cung cấp nếu Bạn đồng ý giới hạn phận sự của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu phận sự bồi thường duy nhất và rất nhiều đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi can hệ đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng nhà cung cấp của chúng tôi.
Bạn đồng ý tự chịu bổn phận với các nội dung và thông tin cung ứng cho chúng tôi.

Back to top button